Öresundståg vid Malmö central

Projekt

2013

Landskrona kommun – analys av olika lösningar för ny station i samband med eventuell spårförbindelse till Köpenhamn.

Malmö stad – analys av kapacitetsbehov för en framtida metroförbindelse Malmö–Köpenhamn.

Region Skåne – projektledning för höghastighetstågskoncept inom projektet ”The Scandinavian 8 million City” (anställning 50%).

Öresundståg AB – framtagning av avtal inför upphandling av ny entreprenör för den svenska delen av Öresundstågstrafiken.

 

2012

Blekinge Tekniska Högskola – handledning av kandidatarbete (Warszawas tunnelbana).

Landskrona kommun – utredning om tågtunnel till Danmark.

Malmö Stad – projektledning linjedragning och trafikering för metroförbindelse Malmö–Köpenhamn inom projektet ”Öresundsmetro” (anställning ca 20%).

Oskarshamns kommun – utredning om resecentrum och ny järnvägssträckning.

Region Skåne – projektledning för höghastighetstågskoncept inom projektet ”The Scandinavian 8 million City” (anställning 50%).

Öresundståg AB – utredning om verkstadsbehov för Öresundståg.

Öresundståg AB – framtagning av avtal om operatörssamarbete inför upphandling av ny operatör.

2011

Blekingetrafiken – alternativa upplägg för Pågatågstrafik till Karlshamn.

Jernhusen – kartläggning av DSB-aktiviteter i Sverige med avseende på behov av depåer och verkstäder i samarbete med HN Consulting.

Kalmar Länstrafik – studie av olika trafikeringsalternativ på Kust- till kustbanan.

Länstrafiken Kronoberg – analys av olika trafikupplägg för Pågatåg/Krösatåg på Södra stambanan till och från Växjö.

Region Skåne – förstudie för implementering av höghastighetståg i Skåne.

Trivector Traffic – kvalitetsgranskning av utredning om tågstopp på Södra stambanan.

Vinnova – medverkan i litteraturstudie om Attraktiva bytespunkter tillsammans med Bjerkemo konsult.

 

2010

Blekingetrafiken – utredning om Pågatågstrafik Kristianstad–Sölvesborg.

Länstrafiken Kronoberg, Kalmar och Blekinge – utredning om utveckling av Öresundstågs- och Pågatågstrafik på sträckorna Alvesta–Kalmar och Karlskrona–Emmaboda.

Region Skåne – framtagning av arbetsprogram för höghastighetståg i Skåne.

Region Skåne – medverkan i projektet IBU-öresund som biträdande projektledare.

Regionförbundet Södra Småland – analys av framtida investeringsbehov trafikeringsmöjligheter på Kust- till kustbanan.

Vinnova – medverkan i litteraturstudie om Attraktiva bytespunkter tillsammans med Bjerkemo konsult.

Öresundståg AB – utredning om utveckling av trafiksystemet efter 2015.

Öresundståg AB – utredning om underhållsstrukturen efter 2015.

2009

Länstrafiken Kronoberg – utredning om fordonsbehov för Öresundstågs- och Pågatågstrafik.

Perstorps kommun – analys av förutsättningar för utökad persontrafik på Skånebanan.

Railize International AB – utredning om sträckning och trafikering för höghastighetståg Stockholm–Öresund–Hamburg. Underlag till den statliga utredningen.

Region Skåne – utredning om Pågatågstrafik i nordöstra Skåne, Småland och Blekinge i samarbete med Sven Landelius Consulting.

Skånetrafiken – utredning angående framtida användning eller avyttring av dagens Pågatåg.

Västtrafik AB – utvärdering av kvalitet i anbud för regionaltågstrafiken i Västra Götaland.

Öresundståg AB – framtagning av kravspecifikation för trafikutredning om framtida trafik och fordon i öresundstrafiken.

 

2008

Kalmar Länstrafik – utredning om förutsättningarna för utökad öresundstågstrafik på Kust- till kustbanan.

Railize International AB – medverkan i konsultgrupp för utredning om höghastighetståg i Sverige under projektnamnet "Nya tåg i Sverige".

Skånetrafiken – uppdatering av prognoser för fordonsbehov för öresunds- och Pågatågstrafiken 2008–2025.

Stambanan.com – intervjuundersökning bland Södra stambanans intressenter om deras krav och önskemål när det gäller banans framtida funktion och standard.

Västtrafik AB – utvärdering av anbud för trafikering av Kinnekullebanan.

Västtrafik AB – medverkan i framtagning av anbudshandlingar för regionaltågstrafiken i Västra Götaland.

2007

G&G trading – utredning åt kommunerna i nordöstra Skåne om möjligheterna att etablera nya Pågatågslinjer.

Länstrafiken Kronoberg – utredning om utökad regionaltågstrafik i Kronobergs län.

Malmö stad – utredning av möjligheterna till framtida utnyttjande av Kontinentalbanan och Svågertorps station.

NedRailways – förberedande studier för NedRailways möjligheter att etablera sig på den svenska spårtrafikmarknaden.

Region Skåne – utredning om plattformsförlängningar för de skånska regionaltågsstationerna i samarbete med Sven Landelius.

Region Skåne – utredning om behov och utformning av en utbyggnad av järnvägskapaciteten mellan Malmö och Lund i samarbete med Sven Landelius.

Skånetrafiken – utvärdering av anbud för öresundstågstrafiken.

Skånetrafiken – framtagning av underlag för Skånetrafikens Tågstrategi.

Skånetrafiken – beräkningar av det framtida behovet av öresundståg i södra Sverige.

 

2006

Hässleholms kommun – utredning om pågatåg till Sösdala.

Intressentföreningen Dalabanan – trafikeringsförutsättningar på kort sikt.

Luftfartsverket – utredning om busspendel mellan Svedala station och Malmö-Sturups flygplats.

Malmö stad – utredning om Svågertorp som framtida Pågatågsstation.

Malmö stad – trafikering av Kontinentalbanan från 2011.

Skånetrafiken – utredning om plattformslängder för regionaltrafiken i Skåne.

Skånetrafiken – klassificering av nuvarande och framtida tågstationer i Skåne.

Skånetrafiken – framtagning av upphandlingsunderlag för öresundstågstrafiken.

WSP – trafikeringsalternativ för Hamnspåret i Helsingborg inför ombyggnad av spåret.

2005

Helsingborgs, Höganäs och Ängelholms kommuner – utredning om möjlig Pågatågsstation vid Vegeholm i samarbete med konsultnätverket SALT.

Helsingborgs stad – utredning om järnvägstunnlar i Helsingborg i samarbete med WSP.

Hässleholms kommun – utredning om möjlighet att förlänga Pågatågstrafiken till Hässleholm.

Intressentföreningen Dalabanan – framtagning av nya trafikeringsförslag för Dalabanan.

Malmö stad – utredning om framtida järnvägsförbindelse mellan Malmö och Vellinge-Falsterbonäset.

Region Skåne – Projekt Baltic+, terminalstudier i Trelleborg och Ystad.

Skånetrafiken – genomgång av upphandlingsunderlag för Pågatågstrafiken.

Skånetrafiken – uppdatering av fordonsbehov och anskaffningsplan för dessa.

Trafikstyrelsen, Danmark – framtagning av underlag för upphandling av öresundstrafiken i samarbete med Rambøll.

Trafikstyrelsen, Danmark och Skånetrafiken – analys av framtida kapacitetssituation vid Malmö C i samarbete med Ramböll.

 

2004

Banverket – planering och genomförande av workshop för godstrafiken.

Hässleholms kommun – värdering av samhällsekonomiska kalkyler.

Intressentföreningen Dalabanan – visioner för framtida trafikering av Dalabanan.

Rikstrafiken – kartläggning av upphandlingsplaner i södra Sverige inför 2007.

Rikstrafiken – utredning om trafikering av Uppsala–Västerås–Eskilstuna–Norrköping.

Rikstrafiken – analys av interregionalt resande på Blekinge Kustbana och Kust till kust-banan.

Skånetrafiken – framtagning av underlag för upphandling av öresundstågstrafiken.

Skånetrafiken – utredning om öresundstågstrafik till Karlskrona från år 2007.

Skånetrafiken – uppdatering av utredning om fordonsbehov för regionaltrafiken i Skåne.

Skånetrafiken – framtagning av underlag för upphandling av fordonsunderhåll.

Upplands lokaltrafik – känslighetsanalys av intäktskalkyler för regionaltågstrafiken.

2003

Inregia/Banverket – analys av utformning av Malmö bangård efter Citytunneln.

Inregia/Banverket – utformning av knutpunkten Gullberna vid olika trafikscenarier.

Inregia/SebTrans – småskalig godstrafik på Kust- till kustbanan.

Länstrafiken Kronoberg – utredning om utökad öresundstågstrafik till Växjö.

Rikstrafiken – fortsatta studier av trafikupplägg i Mellansverige.

Rikstrafiken – trafikering med Kustpilen Kalmar–Linköping–Stockholm.

Skånetrafiken – uppdatering av analys av fordonsbehov.

Skånetrafiken – utredning om Pågatågstrafik norr om Höör.

Upplands lokaltrafik – förlängning av lokaltrafiken från Tierp till Gävle.

 

2002

DSB – analys av kvarstående kvalitetsbrister i öresundstrafiken.

Malmö stad – utredning om framtida trafikering av Kontinentalbanan.

Malmö stad – trafikprognoser för Kontinentalbanan.

Railize International – arbete med tätortsplaner för Ostlänken.

Rikstrafiken – trafikupplägg för Tjustbanan och Nässjö–Oskarshamn.

Rikstrafiken – trafikupplägg för tre linjer i Mellansverige, fem studier.

Skånetrafiken – analys av fordonsbehov för tågtrafiken i Skåne 2003–2015.

2001

Citytunneln – information om Citytunneln till allmänhet, näringsliv och beslutsfattare.

DSB – marknadsundersökningar för DSBs utlandsetableringar.

DSB – beskrivning av procedur för att få DSB godkänd som operatör i Sverige.

DSB – framtagning av underlag till affärsplan för DSB-etablering i Sverige.

Malmö stad – medverkan i framtagande av strategisk trafikplan för Malmö.

Nordic Rail Group – förslag till utbyggnad av Sveriges järnvägsinfrastruktur.

Rikstrafiken – effektiv persontågstrafik i Götaland.

Rikstrafiken – trafikupplägg för östersjöbanan.

SJ AB – studium av förutsättningarna för SJ-anbud i Danmark.

Sturupsaxeln – controller avseende trafikupplägg för en framtida Sturupsbana.